mg4355.com
0168.com
mg4355.com
0168.com
0168.com
 • 谋划目标
 • 财务指标
 • 现金流量表
 • 损益表
 • 资产负债表
项  目 单元 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
次要产量      
此中:生铁 万吨 1489.9 1447.60 1,451.60 1,416.96 1,354.44
         钢坯 万吨 1548.3 1487.40 1,538.30 1,498.84 1,401.78
         钢材 万吨 1488.6 1415.80 1,448.70 1,431.74 1,343.84
钢材销量(露内销坯) 万吨 1514.6 1429.30 1,475.40 1,429.12 1,352.07
停业总收入 亿元 499.5 414.99 556.73 597.06 593.21
利润总额 亿元 -16.68 -41.79 1.74 1.66 -33.57
EBITDA 亿元 31.61 9.81 47.69 41.37 15.68
项目 / 陈述期 2017年三季度 2017年半年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
投资取收益 根本每股收益(元) 0.8527 0.3171 -0.3499 -0.9812 0.0247 0.0351
  每股净资产(元) 2.9201 2.3841 2.0689 2.4127 3.3898 3.3567
  净资产收益率—加权均匀(%) 34.1800 14.2400 -15.6200 -33.8400 0.7334 1.0500
  扣除后每股收益(元)  0.8565 0.3267 -0.3688 -0.9883 0.0134 -0.1254
红利 本领 发卖净利率(%) 5.9052 3.3863 -3.1176 -9.7067 0.2636 0.2472
  总资产报酬率(%) 6.4466 2.8050 0.1697 -3.0538 2.6371 2.5938
谋划 本领 存货周转率 5.8897 3.7730 5.6192 5.0529 6.1325 6.5728
  固定资产周转率 1.3678 0.8504 1.1695 0.9868 1.3670 1.4704
  总资产周转率 0.7847 0.4909 0.6775 0.5548 0.7739 0.8753
本钱 组成 微商论坛母净资产/资产总额(%) 12.2020 9.9824 8.7943 9.5110 13.9857 14.2992
  固定资产/资产总额(%) 55.6882 56.3908 59.0796 56.8749 55.5427 57.7112
偿债 本领 活动比率(倍) 0.4895 0.4557 0.4172 0.4533 0.4505 0.4636
  速动比率(倍) 0.3392 0.3112 0.2675 0.3203 0.2989 0.2888
  应收帐款周转率(次) 20.8939 13.3453 21.1846 19.0578 29.3848 39.0214
  资产负债率(%) 82.53 85.45 86.90 86.05 79.89 81.73
-->